Algemene Voorwaarden Personal Training PTSportfanatiek

Artikel 1: definities

Trainer: De ondernemer Serge Fatima. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan. Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is 2 maanden. Na deze 2 maanden periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en na deze 2 maanden wordt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels het versturen van een email (info@ptsportfanatiek.nl) Waarbij de opzegging geldig is op het moment dat er een bevestiging is verstuurd vanuit Sport Fanatiek Personal Training.  De datum van opzegging is hierbij de datum verzenden bevestigde bericht van de cursist. Aanpassen van contract is mogelijk. Het contract verhogen kan ten alle tijden via het schriftelijk aanvragen met ingang van de volgende maand. Het contract verlagen kan een maand na de schriftelijk aanpassing van het oude lidmaatschap.

Artikel 3: Serge Fatima De ondernemer

 • KvK nummer: 78471362
 • Adres: Serge Nzita Fatima, Aarhusweg 5-24, 9723 JJ Groningen
 • Bankrekening: NL 67 SNSB 0339 5575 40
 • E-mail: info@ptsportfanatiek.nl

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
 6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat. Indien de klant verhinderd is te verschijnen op een Small group training, dient de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren zelf te annuleren in Geschiedt annulering binnen 8 uur zullen er kosten ter hoogte van 15,- (15 euro) in rekening worden gebracht.
 2. Indien een Klant niet verschijnt op een 1-1 Trainingssessie of small group training, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 3. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een Trainingssessie of Small group training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 4. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, exclusief de verschuldigde BTW.
 5. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
 6. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie
 7. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. De Trainer zet hiertoe de betaling klaar in Mollie. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 8. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, exclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
 3. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
 4. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van de iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. De Trainer zet hiertoe de betaling klaar in Mollie. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8: toepasselijk recht en wijziging

 1. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 2. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Contact

Start vandaag!

PTSportfanatiek

Aarhusweg 5-24
9723 JJ Groningen

Onze gegevens

Telefoon: 06-85555839
Mail: info@ptsportfanatiek.nl
KvK: 78471362

Bel of app: 06-85555839

Contact